Toimitusehdot

Labnet Oy:n yleiset toimitusehdot 14.6.2023 alkaen

1. Soveltamisala
1.1. Nämä yleiset toimitusehdot koskevat Labnet Oy:n asiakkailleen tekemiä tarjouksia ja sopimuksia terveydenhuolto- ja laboratorioalan kulutustarvikkeiden ja laitteiden kaupassa. Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei poikkeustapauksissa erikseen kirjallisesti toisin sovita.

1.2. Näissä toimitusehdoissa ”ostaja” tarkoittaa hankinnan suorittajaa, ”myyjä” Labnet Oy:tä ja ”tavara” hankinnan kohdetta.

2. Tarjouksen voimassaolo
2.1. Tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää tarjouksen jättämisestä, ellei myyjä tarjouksella toisin ilmoita.

3. Hankintaa koskeva sopimus
3.1. Sopimus ostajan ja myyjän välillä katsotaan syntyneeksi, kun
a) osapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen tai kun
b) ostaja on ilmoittanut myyjälle hyväksyvänsä kirjallisen tarjouksen (tilaus) tai kun
c) myyjä on hyväksynyt ostajan tilauksen

3.2. Kirjallisesti tehtyyn sopimukseen muutokset on tehtävä kirjallisesti.

4. Hinnat
4.1. Toimitusehto
Mikäli tilaaja ei itse järjestä tavaroiden kuljetusta, toimittaja toimittaa tavarat tilaajan ilmoittamaan osoitteeseen joko rahtikuljetuksena tai postilähetyksenä valitsemansa kuljetuspalvelun kautta, jolloin tilaaja maksaa toimittajalle kuljetuskustannukset.

4.2. Käsittelymaksut ja pientilauslisä
Käsittelymaksu 31,00 € (alv 0 %)
Pientilauslisä 24,00 € (alv 0 %) toimituksille, joiden arvo on alle 120,00 € (alv 0 %)
Kuivajääkuljetusten käsittelylisä 33,00 € (alv 0%)

4.3. Hinnat on ilmoitettu euroina ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverolliset hinnat on ilmoitettu voimassa olevan verokannan mukaan. Hintoihin ja toimitusmaksuihin lisätään arvonlisävero.

4.4. Tuontitavaran osalta hinnat perustuvat tarjous- ja sopimuspäivänä voimassa olevaan asianomaisen valuutan myyntikurssiin ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Valuutta, johon hinta on sovittu, on tarjouksessa mainittava. Myyjällä on oikeus tarkistaa hintaa siltä osin kuin tuotteen hankintavaluutassa tapahtuu yli 1 %:n muutos verrattuna Euroopan Keskuspankin keskikurssiin tarjouksen jättöpäivästä tai mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tai toimittajahinnoissa tapahtuu muutoksia.

5. Maksut
5.1. Maksut suoritetaan ainoastaan laskua vastaan.
5.2. Maksuehto on 14 päivää netto. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron.
5.3. Asennettavissa laitetoimituksissa maksuajan alkamispäivä on aikaisintaan laitteen vastaanottopäivä.

6. Tavaran toimituskunto
6.1. Myyjä vakuuttaa, että toimitettavat tavarat ovat tarjous- ja sopimusasiakirjoissa ilmenevää laatua.

6.2. Huomautus tavarassa olevasta virheestä tai vajauksesta on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa tavaran saapumisesta uhalla, että ostaja muutoin menettää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen. Myyjä voi harkintansa mukaan joko korjata virheellisen tavaran tai korvata sen uudella tavaralla. Myyjä ei vastaa muista välillisistä tai välittömistä vahingoista. Viallisen tai virheellisesti toimitetun tavaran mahdollisesta palauttamisesta on aina sovittava myyjän kanssa. Sovittu palautus tapahtuu myyjän vastuulla ja kustannuksella edellyttäen, että tavara on asianmukaisesti pakattu. Tuotepalautuksia koskeva ohje löytyy myyjän osoitteesta www.labnet.fi.

6.3. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan ehdolla, että myyjä on sitä ennen nimenomaan hyväksynyt palautuksen ja palautusehdot. Palautus tapahtuu tällöin palauttajan vastuulla ja kustannuksella.

6.4. Hyvityksen suuruus
a) Mikäli kyse on ostajan tilausvirheestä, ostohinnan palautus sovitaan tapauskohtaisesti myyjän kanssa. Hyvityksen suuruus on enintään 70% tuotteen ostohinnasta. Toimitusmaksua ei hyvitetä.
b) Mikäli kyse on myyjän virheestä, myyjä hyvittää tuotteen hinnan kokonaisuudessaan.
c) Tehdastilaustuotteita, kylmätilaustuotteita tai varaosia ei hyvitetä.

7. Laitteiden vastaanottotarkastus
7.1. Laitteen ostajalla on oikeus suorittaa vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastus suoritetaan ostajan luona yhdessä paikassa kahdeksan (8) päivän kuluessa tavaran saapumisesta. Vastaanottotarkastuksen suorittamisesta on ostajan sovittava ennakolta myyjän kanssa.

7.2. Mikäli laite ei ole tarkastuksessa sopimuksen mukaisessa kunnossa, poistaa myyjä kustannuksellaan tarkastuksessa havaitut puutteellisuudet ja virheet.

7.3. Kumpikin osapuoli vastaa tarkastuksesta aiheutuvista edustajiensa kuluista.

7.4. Jos laite ei suoritetussa tarkastuksessa täytä sille asetettuja sovittuja vaatimuksia, vastaa myyjä kaikista tarkastuksen, käsittelyn ja kuljetuksen mahdollisen uusimisen ostajalle aiheuttamista kustannuksista. 

8. Toimitusaika, viivästyminen ja kuljetuksessa rikkoontuminen
8.1. Toimitusaika luetaan alkavaksi hankintaa koskevan sopimuksen syntymispäivästä.

8.2. Myyjän ja ostajan on tehtävä ilmoitus, mikäli tavaran toimitus tai vastaanotto tulee ilmeisesti viivästymään, jolloin osapuolet sopivat uuden toimitusajankohdan.

8.3. Toimituksen viivästyessä ostajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamalla, että viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa. Viivästyssakko on suuruudeltaan 0,5 prosenttia viikolta myöhästyneen toimituksen arvosta ja sitä voidaan periä enintään kymmeneltä (10) viikolta.  Myyjä ei vastaa viivästyksen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä vahingoista.

8.4. Mikäli tuote on rikkoontunut kuljetuksen aikana, asiakkaan on tehtävä huomautus rahdinkuljettajalle vastaanotettaessa lähetystä niin, että kuljettaja tekee rikkoontumisesta merkinnän rahtikirjaan. Asiakkaan on välittömästi tuotteen saavuttua otettava yhteys myyjään ja ilmoitettava rikkoontumisesta. Asiakkaan tulee säilyttää kaikki pakkaamiseen käytetty materiaali mahdollista palautusta varten. 

9. Vapauttamisperusteet
9.1. Vapauttamisperusteiksi (force majeure) katsotaan sellaisen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa.

9.2. Ostajan ja myyjän on ilmoitettava toimitusajan siirtymisestä neljäntoista (14) päivän kuluessa esteen ilmaantumisesta, muussa tapauksessa hän saattaa menettää oikeutensa toimitusajan pidentämiseen. Osapuolet sopivat myöhästymisen vaikutuksesta toimitukseen. 

10. Omistusoikeuden ja vahingonvaaran siirtyminen 
10.1. Omistusoikeus siirtyy ostajalle silloin, kun tavara on sopimusehtojen mukaisesti toimitettu. Jos ostaja laiminlyö toimitusvalmiin tavaran vastaanottamisen määräpäivänä ja mikäli toisin ei sovita, on hän siitä huolimatta velvollinen suorittamaan jokaisen maksun, joka on tehty riippuvaksi toimituksesta. Mikäli myyjä huolehtii tällaisen tavaran varastoinnista, tapahtuu se ostajan vastuulla ja kustannuksella.

10.2. Vahingonvaara siirtyy ostajalle, kun omistusoikeus siirtyy. 

11. Takuu
11.1. Takuuaika ja –ehdot määräytyvät myyjän antamien ehtojen mukaisesti.

11.2. Vian ilmettyä ostajan on tehtävä vikailmoitus ensitilassa ja viimeistään kahden viikon kuluessa vian ilmenemisestä.

11.3. Asiakkaan tulee toimittaa viallinen laite omalla kustannuksellaan ja vastuulla myyjän osoittamaan huoltopaikkaan ja takaisin. Mikäli laitetta ei voida toimittaa myyjälle korjattavaksi, korjaus tapahtuu asiakkaan luona siten, että korjaukseen liittyvistä matkakuluista veloitetaan asiakkaalta puolet. Kun korjaus tapahtuu asiakkaan luona, asiakkaan on taattava korjaajalle pääsy tiloihin normaalina työaikana. Myyjälle ilmoitettujen takuun piiriin kuulumattomien vikojen tutkimisesta ja korjaamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen, ellei takuunalaisista laitteista ole tehty sellaista huolto- tai ylläpitosopimusta, joihin nämä palvelut liittyvät.

11.4. Takuun puitteissa myyjä harkintansa mukaan joko korjaa tai vaihtaa vialliset osat. Vaihdetut osat siirtyvät myyjän omistukseen.

11.5. Myyjän vastuu ulottuu ainoastaan virheisiin, jotka syntyvät sopimuksen edellyttämissä käyttöolosuhteissa ja laitetta/tarviketta oikein käytettäessä. Se ei käsitä virheitä, jotka johtuvat asiakkaan antamista virheellisistä tai puutteellisista perustiedoista, muun kuin myyjän suorittamasta virheellisestä, puutteellisesta tai ohjeiden vastaisesta laitteiden säilytyksestä, asennuksesta, huollosta, korjauksesta tai muutoksesta, viallisista tai sopimattomista tietotarvikkeista, muiden kuin myyjän hyväksymien tuotteiden liittämisestä järjestelmään, jännitehäiriöistä, onnettomuudesta tai tavanomaisesta kulumisesta. Laitteen sähkö-, kaasu- ja vesiliitännät sekä staattisen sähkön poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Samoin kaasu- ja jätteenpoisto on järjestettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli laitetta käytetään tai se on liitetty valmistajan ohjeiden vastaisesti, niin laite ei kuulu takuun piiriin. Lääkintälaitteen kulutustarvikkeet eivät kuulu takuun piiriin. Myyjän takuu ei myöskään käsitä kuljetusvaurioita eikä laitteen toimintakunnon kannalta merkityksettömiä virheitä.

11.6. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Myyjä ei vastaa laitteiden eikä tarvikkeiden aiheuttamista välillisistä vahingoista tai saamatta jääneistä hyödyistä.

11.7. Takuu edellyttää, että laitteille on takuuaikana suoritettu tarpeelliset määräaikais- ja ylläpitohuollot. Edellä mainitut huollot eivät kuulu takuuseen.

11.8. Seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät tai viivästyttävät sopimusvelvoitteiden täyttämistä tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus sekä jokainen muu seikka, johon sopijapuoli ei kohtuudella voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, kapina, takavarikko, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomaismääräykset, vientilisenssien epääminen, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaranniukkuus, käyttövoiman rajoitukset sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksessa olevat virheet taikka toimitusviivästykset taikka, jos alkuperäinen valmistaja lopettaa valmistuksen. 

12. Käyttökoulutus
12.1. Myyjän mahdollisesti antamasta tarvikkeen tai laitteen käyttökoulutuksesta sovitaan aina erikseen.

13. Sopimuksen purkaminen
13.1. Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen, mikäli sopimuksen täyttäminen todetun vapautumisperusteen jatkumisen johdosta viivästyy oleellisesti tai yli kaksitoista (12) kuukautta.

13.2. Ostaja saa purkaa sopimuksen siltä osin kuin se koskee tavaraa, jota ei ole voitu ottaa tarkoitettuun käyttöön, jos
a) myyjän suoritus ei ole sopimuksen mukaista eikä puutetta ostajan huomautuksen johdosta korjata
b) myyjä on sellaisessa taloudellisessa tilassa tai hankinnan suorittaja sellaisessa vaiheessa, ettei voida odottaa myyjän täyttävän sopimuksen mukaisia velvoitteita.

13.3. Myyjä saa purkaa sopimuksen, jos ostajan suoritus ei ole sopimuksen mukaista eikä puutetta myyjän huomautuksen johdosta korjata.

14. Erimielisyydet
14.1. Sopimuksen tulkinnassa ja riitojen ratkaisemisessa sovelletaan sopimuksen tekohetkellä Suomessa voimassa olevaa oikeutta.

14.2. Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet, joita ei saada sopijapuolten kesken sovituksi, jätetään yleisen alioikeuden ratkaistavaksi. 

15. Yleisiä määräyksiä
15.1. Kirjallisen sopimuksen syntymisen jälkeen on sopimus siihen kuuluvine liitteineen ainoa molemminpuolinen tunnustettu asiakirja.

15.2. Kaikki kirjallisen sopimuksen täyttämistä koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti tai sähköistä viestintää käyttäen.

15.3. Kirjeenvaihdossa ja laskuissa on mainittava sopimuksen numero tai muu tunnus ja osapuolten nimet, laskuissa myös tavaran erittely sekä toimitusosoite.